ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Образци на документи за административни услуги

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗПО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ