ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Училищна документация

Дневен режим - график на учебното време 2023-2024 г.

Седмично разписание- 1 срок - учебна 2023-2024 година

Училищен учебен план I-VII клас -учебна 2023-2024 година

Програмна система на 4-та група за ЗПП /6г./- 2023-2024

Форми на обучение-2023-2024 учебна година

Годишен план за дейността-2023-2024 г.

График за УЧСД-2023-2024 година

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения

Свободни места за ученици за учебната 2023 / 2024 към 05.09.2023г.

График- консултации-2023-2024 година

График за контролни и класни работи - 1 срок -учебна 2023-2024 г.

Стратегия за развитие на ОУ-2021-2025 г.

Утвърден училищен план прием за учебната 2023-2024 г.

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи 2021-25

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Утвърдена План-програма за действие за БДП 2021 г.

Закон за закрила на детето

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

Обява -оферти за доставчик на закуски и обяд за ученици-2023-2024