ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Училищна документация

Седмично разписание на учебните часове за 2-ри срок на учебната 2021-2022

Утвърден училищен план прием за учебната 2022-2023

Стратегия за развитие на ОУ-2021-2025 г.

Годишна училищна програма за ЦОУД-2021-2022

Програма за приобщаване и предоставяне на равни възможности за деца и ученици от уязвими групи 2021-25

Училищен учебен план 2021-22

Програма за превенция на ранното напускане 2021-22

Правилник за дейността на училището 2021-2022

Етичен кодекс на училищната общност 2021

График на учебното време-учебна 2021-2022 година

Утвърдена План-програма за действие за БДП 2021 г.

Годишен план-учебна 2021-2022 г.

График за консултации от педагогическите специалисти за 2-ри срок на учебната 2021-2022 г.

ОУ-Върбовка- Мерки- COVID-19

График за провеждане на УЧСД-учебна 2021-2022 година

График за контролни и класни работи- 1-ви срок на учебната 2021-2022 година

Мерки за повишаване качеството на образование -2021-2022

Програмна система и дневен режим на 4 група за ЗПП/6г/-2021-2022

Закон за закрила на детето

Закон за предучилищното и училищно образование

ПРАВИЛНИК за обществените съвети

РУО-Програма за междуучилищна дейност-2793

РУО-Програма за междуучилищна дейност 1